Het openen, doorbladeren, kopiëren en/of het downloaden van informatie van deze website betekent dat je akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden (disclaimer) en het feit dat wij cookies gebruiken om een goede werking van de website te garanderen.

Gebruik van deze website

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Smid Print Management BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Smid Print Management BV behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en afbeeldingen.
Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Smid Print Management BV behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Copyright 2017. Smid Print Management BV